Opowiadanie zostało wyróżnione w konkursie na opowiadanie inspirowane twórczością Stefana Grabińskiego publikacją w antologii Metoda Schlegmachera i inne opowiadania wydawnictwa Kabort.

Metoda SchlegmacheraMetoda Schlegmachera i inne opowiadania

Anto­lo­gia sta­no­wiąca hołd zło­żony pol­skiemu mistrzowi lite­ra­tury grozy, Ste­fa­nowi Gra­biń­skiemu (1887−1936), poprzez zapre­zen­to­wa­nie czter­na­stu nowel, powsta­łych z inspi­ra­cji jego twór­czo­ścią.

Pełen opis >